Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Café Labs, Stieltjesweg 226 te Delft, kvk nummer 77854942.

Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Café Labs. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door Café Labs. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.
Definities:
Organisator: Café Labs.
Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Café Labs beschreven zoals hieronder:

Artikel 1. Overeenkomst/Boeking

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk (ook e-mail) een aanbod van Café Labs aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Café Labs een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

1.2. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

1.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend; aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend.

Artikel 2. Betaling

2.1. Betaling aan Café Labs.
Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de begroting, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Dit bedrag dient betaald te worden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld staan. De opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor het restant van de begroting, alsmede voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.

2.2. Betaling bij minder personen
Als de opdrachtgever met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd is, wordt door Café Labs het volledige afgesproken bedrag in rekening gebracht. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die met derden gemaakt worden.

2.3. Verzuim van betaling
De opdrachtgever die niet tijdig betaald is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Café Labs is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is Café Labs gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

2.4. Rente
De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Café Labs de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

2.5. BTW
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.6. Betalingstermijn
Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal de onderneming of organisatie binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Particulieren betalen binnen 7 dagen.

Artikel 3. Opzegging en annulering

3.1. Opzegging door Café Labs
Café Labs heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepalingen. Café Labs heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan beschadigen.

3.2. Annulering door de opdrachtgever
Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan Café Labs. Als blijkt dat Café Labs toch kosten heeft moeten maken dan kunnen deze verhaald worden op de opdrachtgever.

3.3. Annuleringstermijn en kosten
Voor annuleringen van groepen houden wij de Uniforme Voorwaarden Horeca aan:

  • Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
  • Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%
  • Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%
  • Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35%
  • Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
  • Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
  • 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

Artikel 4. Schade en aansprakelijkheid

4.1. Schade aangebracht door de organisator of een deelnemer. Café Labs behoudt zich het recht voor om eventuele schade veroorzaakt door een deelnemer te verhalen op de opdrachtgever.

4.2. Schade door externe invloeden
Café Labs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook.

Artikel 5. Overmacht/uitzonderlijke situaties

5.1. Definitie overmacht
Onder overmacht vallen: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevraagd.

5.2. Ontbinding door overmacht
In geval van overmacht heeft Café Labs het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Café Labs zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

5.3. Derden
Café Labs zal elke opdracht naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen.

Artikel 6. Publicaties

6.1 Drukfouten en/of kennelijke vergissingen
Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 7. Toepasselijk recht

7.1. Alcohol
Kopers van alcohol via Café Labs dienen boven de 18 jaar oud te zijn.